İkinci jenerasyon trombosit konsantrasyonları/ trombositten zengin fibrinler/regeneratif kök hücre tedavileri

Devlet Hastaneleri, Diyetisyenler, Özel Hastaneler Kas 08, 2022 Yorum Yok

İkinci Kuşak Trombosit Konsantrasyonları/ Trombositten Güçlü Fibrinler/Regeneratif kök Hücre Tedavileri

Günümüz diş hekimliği cerrahisinde Türlü greft gereçlerinin yanı Dizi yahut greft materyalleriyle
Kombine olarak birtakım büyüme faktörleri de cerrahinin içerisinde kullanılmaktadır. Büyüme faktörü proliferasyon, kemotaksis, farklılaşma ve ekstrasellüler matris proteinlerinin üretimi üzere birçok hücresel aktiviteyi stimüle eden hormonlara verilen genel bir isimdir
Bu aktiviteler rejenerasyonun Temel basamaklarıdır. misal verecek olursak, Kemik Morfogenetik Protein (BMP) mezen Kuzey hücreleri stimüle edip osteoindüktif rol oynamaktadır
TransformeEdici Büyüme Faktörü b-1 (TGF b-1), Osteoblastların kemotaksisini stimule eder, endotelyal hücre ve fibroblast apoptozisini fibroblastların miyoblastlara dönüşümünü uyarır. Damarsal Endotelyal Büyüme Faktörü (VEGF) anjiogenezisi arttırır .
Trombosit kaynaklı büyüme faktörü (PDGF), mezen Kuzey progenitör hücrelerin proliferasyonunu stimule eder, nötrofil ve monositlerin kemotaksisini arttırır.
Epidermal Büyüme Faktörü (EGF), epitelyal hücrelerin proliferasyonundan sorumludur, İnsülin Gibisi Büyüme Faktörü1 (IGF-1), osteoblast ve kemik matriksi sentezini stimule eder. Hyeon ve ark. 2007 yılında yaptıkları bir hayvan çalışmasında, sinüs lifting operasyonlarında otojen greft ile otojen greft+TZF uygulamasını karşılaştırmışlardır. Hayvanlar sakrifiye edildikten sonra yapılan histolojik incelemede test kümesinde (otojen greft+TZF) kemik ölçüsü Denetim kümesine nazaran Çok bulunmuştur
Sebebi, TZF’nin otojen greftte bulunan protein yapıyı aktive etmesi ve ortama çağırdığı osteoblastların yapışma eğilimi olarak gösterilmiştir Choukroun ve ark. yaptıkları gibisi bir insan çalışmasında TZF ile karıştırılan greftin Biricik başına greft uygulamasına nazaran daha çabuk yeni kemik oluşturduğunu belirtmişlerdir. TZF’nin yumuşak doku iyileşmesindeki rolünün. TZP ile misal olduğu düşünülmektedir. Yapılan bir çalışmada standart KKF ve KKF/TZF’nin karşılaştırmasında ayrım görülmemiştir Throat ve ark. 2011 yılında yayınlanan bir çalışmalarında periodontal kemik içi defektlerin tedavisinde konvansiyonel flap ve flap/TZF’yi karşılaştırmışlardır Birinci Yıl sonunda alınan klinik ve radyografik sonuçlar karşılaştırıldığında TZF kullanımının güzelleşmeyi hızlandırdığı saptanmıştır

TZF’nin elde edilişi

TZF, hastadan alınan venöz kanın 3.000 devir/dakikada, 15 dakika santrifüj edilmesiyle elde edilir .Oldukça Yalın olan bu sistemin başarısı hastadan kan elde edildikten sonra süratli bir biçimde santrifuj edilmesinden geçer. Vakumlu tüplere alınan venöz kan birinci birkaç dakika içerisinde santrifüj edilmeye başlanmalıdır. Santrifüjün birinci dakikalarında trombositler mekanik olarak kapalı sistem içerisinde duvarlara caprtırılarak Sitoplazmaları parçalanarak içerisindeki faktörler ve içerikleri özgür kalır. Elde edilen kana antikoagülan eklenmediği için doğal olarak polimerize olma eğilimindedir. TZF rastgele bir antikoagülan ya da sentetik unsur eklenmeden elde edilerek TZP’nin aldığı tenkitleri ekarte etmektedir Satrifüj edilen tüplerden steril presel yardımıyla çıkartılan TZF’nin Kırmızı kan hücresine yakın katmanı el aleti yardımıyla sıyrılır. Elde edilen TZF’nin serumu gaz tampona emdirilerek direnci yüksek membran formu elde edilir Membran, kullanılacağı alana nazaran makasla kesilerek istenildiği üzere şekillendirilebilir Gerek duyulursa, birdenbire Çok membran üst üste konarak uygulanabilir ya da Ufak modüller halinde kesilerek greft formunda kullanılır. Hızlandırma ve rejenerasyon sağlama maksatlı kullanılmaktadır .
Trombosit konsantrasyonları içerikleri ve elde ediliş metotlarına göre
1-Trombositten Güçlü Plazma(TZP)
2-Trombositten Varlıklı Fibrin (TZF) olarak iki sınıfa ayrılır.
TZP:TROMBOSİTTEN VARLIKLI PLAZMA
Kandan elde edilen birinci Eser olan TZP,(PRP) yüksek konsantrasyonlarda trombositler ve büyüme faktörleri içeren otojen kan pıhtısıdır
Trombin ve CaCl2 eklendiğinde jel formunda kullanılabilir.
Tıpta, diş hekimliğinde ve veterinerlikte yaygın kullanım alanlarına sahiptir Del Fabbro ve ark 2011 yılında yayınladıkları sistematik çalışmasında TZP’nin periodontal kemik içi defektlerin, furkasyon defektlerinin ve dişeti çekilmelerinin tedavisine mümkün tesirini değerlendirmişlerdir .
Sonuç:
TZP’nin, kemik içi ve furkasyon defektlerinde greft gereciyle kombine kullanımında güzelleşmeye katkıda bulunabileceğini, Ama yönlendirilmiş doku rejenerasyonu süreçlerinde ve dişeti çekilmelerinin tedavisinde güzelleşmeye ek katkılarının olmadığını saptanmıştır

TZF:TROMBOSİTTEN GÜÇLÜ FİBRİN
Trombosit konsantrasyonlarının ikincisi olan trombositlerin ve sitokinlerin fibrin ağı içerisinde ağırlaştırılmasıyla elde edilir
TZP’den farklı olarak, rastgele bir antikoagülan ya da sentetik unsur eklenmeden elde edilişi, üretim mühletinin kısa, maliyetinin düşük olması tercih. TZF’nin edilme sebebi olmuştur . Trombosit sitokinleri aktivitesi TZF elde etmede anahtar rol oynadığı için oluşum basamaklarını güzel tanımlamak gerekir. Kan, plazma ve hücrelerden oluşmaktadır. Plazma; protein, şeker, yağ, vitamin, hormon ihtiva eder. Kan hücreleri ise eritrosit, lökosit ve trombositlerdir Trombositler kemik iliğindeki megakaryositlerden
oluşur. Bir trombositin kan sirkülasyonundaki ömrü 8-10 gündür. Renksiz, çekirdeksiz disk biçimindedirler ve sitoplazmalarında fibrinojen, büyüme faktörleri üzere birçok granül ihtiva ederler. Sağlıklı bir bireyde kanda 150.000-450.000/mm3 bulunurlar Biyolojik yara güzelleşmesi basamaklarında damarlardaki kanama sonucu trombositlerden tromboplastin hususu açığa çıkar. Tromboplastin etkin hale geçerek karaciğerde üretilen ve ön unsuru K vitamini olan protrombini kalsiyum iyonlarının da yardımıyla trombine çevirir. Trombin kan sitoplazmasında bulunan fibrinojeni fibrin ağına dönüştürür ve bölgede birinci basamak tıkaç oluşur.
Fibrin ağı sirkülasyondan gelen kök hücreleri yakalar ve yara bölgesinde vaskülarizasyonu aktive eder .Fibrin matriksin anjiogenezisi direkt aktive ettiği saptanmıştır. Trombositler pıhtıyı şekillendirmenin yanı Dizi yara uygunlaşmasını başlatan büyüme faktörlerini ve sitokinleri de ihtiva eder
Trombositlerin a-granüllerinde TGFb-1, PDGF, EGF, IGF-1, VEGF BMP üzere büyüme faktörleri vardır .ve güzelleşme basamaklarında Değerli rol oynamaktadırlar. TZF de bütün bu büyüme faktörleri konsantrasyonları arttırılmış olarak yara bölgesine yerleştirilir
Sonuç:, trombosit konsantrasyonunun ve fibrin ağı sayısını arttırmayı hedeflediğini söylenebilir

TZF’nin diş hekimliğinde kullanım alanları:

1. Periodontal defektlerin tedavisi
2. Sinus lifting operasyonları
3. Soket augmentasyonu
4. Kret augmentasyonu
5. Dişeti çekilmesi tedavisi
6. Aleni yara yüzeylerinin örtülmesi
7. Furkasyon defekti tedavisi
Sonuç olarak, TZF’nin rejenerasyonu hızlandıran var içeriği, otojen ve kolay temin edilebilirliği ucuz ve emniyetli olması tercih edilme sebebidir Rejeneratif kök hücre tedavilerinde alınan sonuçlar yapılacak daha kapsamlı çalışmalarla desteklendiği takdirde kullanım alanlarının daha da artacağı düşünülmektedir.
Hürmetlerimle;

Dr .Suhan SUNGUR

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir