Akut koroner sendromunda tiroid hasta sendrom sıklığının değerlendirilmesi

Genel, Sağlık Ocakları Kas 07, 2022 Yorum Yok
  • Üstündağ Çetintürk A, Can H, Emen B, Özbakkaloğlu M. Akut Koroner Sendromda Ötiroid Hasta Sendrom Sıklığının Kıymetlendirilmesi. Tepecik Eğit Hast Derg 2011;21(2):61-65

AKUT KORONER SENDROMDA ÖTİROİD HASTASENDROM SIKLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUATION OF THE INCIDENCE OF EUTHYROID SICK SYNDROME INACUTE CORONARY SYNDROME

ÖZET

Gaye: Birçok hastalık seyrinde ve akut gerilim durumlarında ortaya çıkan ötiroid hasta sendromunun, hastanemize başvuran veakut koroner sendrom (AKS) teşhisiyle koroner ağır bakım ünitesinde izlenen hastalardaki sıklığını ve özellikleriniaraştırmaktı.

Gereç ve Yol: Ocak 2009-Haziran 2009 tarihleri ortasında İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi koroner yoğunbakım ünitesine AKS teşhisiyle yatırılarak tedavi edilen 41'i (%58.6) erkek, 29'u (%41.4) bayan 70 hasta çalışmaya alındı.Tüm hastaların belgeleri geriye dönük incelendi.

Bulgular: Çalışma sonunda öteki sistemik hastalıklarda görülme oranı yaklaşık %40 olan ötiroid hasta sendromu sıklığı AKStanılı hastalarda %41.4 oranında bulundu. Kararsız angina pektoris teşhisli hastaların %25.7'inde, ST yükselmesi akutmiyokard infarktüsü teşhisli hastaların %11.4'ünde ve ST yükselmesi olmayan akut miyokard infarktüsü teşhisli hastaların%4.3'ünde ötiroid hasta sendromu saptandı. Ötiroid hasta sendromunun baskın formu olan düşük T3 sendromu %27.1oranında tespit edildi. Düşük T3,T4 sendromu %7.1 oranında, yüksek T4 sendromu %4.3 oranında ve düşük TSH,T3,T4sendromu %2.9 oranında bulundu.

Sonuç: Akut koroner sendrom teşhisli hastaların tiroid hormon seviyeleri metabolik olarak bulgu vermemekle beraberdüşmekte ve sık olarak Hudut seviyelerinin altına inebilmektedir. Bu durum ötiroid hasta sendromu olarak tanımlanmakta vebaşka hastalıkların seyri esnasında da sıkça rastlanmaktadır. Süreksiz bir klinik antite olmakla birlikte akut miyokardinfarktüsünde Hudut seviyelerinin altına inmiş özgür T3 (ST3) seviyeleri Kötü prognozla ilişkilendirilmiştir. Bu nedenle ötiroidhasta sendromu'nun değişik tipleri tanınmalı ve klinisyenin dikkatini çekmelidir.

Anahtar Sözcükler: Anjina pektoris, koroner iskemi, miyokard imfarktüsü, troid hastalığı.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir