Ağız kokusu nedenleri teşhis ve tedavi yöntemleri

Devlet Hastaneleri, Diyetisyenler, Özel Hastaneler Kas 08, 2022 Yorum Yok

AGIZ KOKUSU MİKROBİYOLOJİSİ TEŞHİS VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ
Ağız kokusu; toplumun Çabucak Çabucak Aka bir kısmını etkileyen Önemli bir sorundur. Hayatı tehdit eden bir durum değildir. Ama toplumsal ve ruhsal sıkıntılara yol açmakta, bireyler ortası irtibata ziyan vermektedir. Ağız kokusu temel olarak oral faktörlerle bağlantılıdır. Adolesanların, ruhsal gelişim açısından kritik bir devirde olması ve bu sorunun kaynağının büyüme-gelişim için Gerekli olan beslenme faktörünü etkilemesi, bahsin ciddiyetini ortaya koymaktadır. Topluma hizmet veren dişhekimlerininağız kokusu konusunda kâfi bilgi donanımına sahip olması, sağlıklı kuşakların yetişmesi ismine toplumsal bir vazifedir.
Etiyoloji
İki kısımda incelenebilir
1-Ağız içi kaynaklı ağız kokuları
2- Ağız dışı kaynaklı ağız kokuları
1-Ağız içi kaynaklı ağız kokusu:
Oral kaviteden köken Meydan ağız kokusu, ağız içi kaynaklı ağız kokusu olarak tanımlanmaktadır. Bu durumun ortaya çıkmasında etken olan faktörler şunlardır;
a) lisan yüzeyindeki eklentiler
b) Tükürük ile ilgili etkenler
c) Periodontal dokuların durumu ve hastalıklar
d) Oral karsinoma ve kanserler
e) Dişlerdeki var çürükler
f) Üzücü oral hijyen
g) Ahengi bozulmuşrestorasyonlar ve protezler
Yapılan klinik çalışmalarda, ağız kokusundan yakınan bireylerin birçoklarında, sorunun ağız içinden
Kaynaklandığı saptanmıştır.
Dil yüzeyindeki eklentiler: Ağız içi kaynaklı ağız kokusunun en sık karşılaşılan sebeplerinden biridir. Lisanın dorsal yüzeyi, ağız kokusundan Mesul proteolitik, anaerobik bakterilerin büyümesi için elverişli bir alandır. lisan sırtındaki papillalar, oral bakterilerin birikmesini kolaylaştıran genişbir yüzey alanı oluşturarak ekolojik bir alan ortaya çıkarmaktadır. lisan papillaları ortasına yerleşen proteolitik, anaerob bakteriler volatil sülfür bileşikleri(VSB)ni oluşturmaktadır. En sık karşılaşılan VSB; hidrojen sülfit, metilmerkaptan ve dimetilsülfit olup bu bileşikler, bakterilerin putrefaksiyon sonucu ürettikleri Üzücü kokulu uçucu gazlardır. Ağız kokusunun (yalancı ağız kokusu dışında) kaynağı, ekseriyetle bu VSB’dir. Bunların dışında tükürük yahut lisan katmanları tarafından; sülfür bileşikleri (H2S, CH3SH), kısa zincirli yağlı asitler (propionic, butyric, valeric), poliaminler (cadaverine putrescine), alkoller (1-propoxy–2–propanol), fenil bileşikleri (indole, skatole, pyridine), alkaninler(2-methy-propane), ketonlar, nitrojen içeren bileşikler (üre, amonyak) üzere volatil organik bileşikler üretilmektedir. Lisanda bulunan tabakanın, VSB üretiminde en Kıymetli rolü oynadığı ve bunu periodontal durumun takip ettiği bildirilmiştir. Bununla birlikte; yasDMFT (çürük, kayıp, dolgu diş), sigara içme, sosyoekonomik durum, oral hijyen ve öteki toplumsal faktörlerin ağız kokusu insidansına katkıda bulunmadığı tespit edilmiştir. En yüksek ortalama VSB değerinin, 10:00-12:00 saatleri ortasında ve en düşük ortalama VSB değerinin ise 13:00-15:00 saatleri ortasında olduğu vurgulanmıştır.
Yapılan çalışmalarda prevalansı %5-11 olarak bildirilen, lisanın en yaygın gelişimsel defekti olan fissural lisanın de ağız kokusuna Sebep olduğu belirtilmiştir.
Tükürük ile ilgili etkenler: Tükürük, ağız kokusu oluşumunda Değerli bir ögedir.
a-Tükürüğün içeriği: İçeriğinde kimi aminoasitlerin yapısında bulunan ve VSB oluşumunda kullanılan kükürt mevcuttur.
b-Tükürük akışhızı: Azalmıştükürük akışhızı ve sakinliğinin, bakteriyel değişime ve ağız
kokusu formasyonuna katkıda bulunduğu ortaya konulmuştur.
c-Tükürük pH sı: Hafif derecede alkali (bazik) durumda olan tükürüğün tipik koku ürettiği hafif derecede asit tükürüğün ise Zıt tesire sahip olduğu bulunmuştur. Asit bir pH, aminoasitlerin putrefaksiyonu için Gerekli olan enzimlerin inaktivasyonu yoluyla koku yapan metabolik nihayet eserlerin formasyonunu pürüzler ve pH asidik iken birkaç aminoasit bazik tarafta tesir gösterir. Oral aktiviteler, tükürük akısını stimüle ederek ağızdaki VSB üreten bakterilerin sayısını azaltmaktadır. Yemek, ağız kokusu üretimini engelleyen bir Öğe olarak tanımlanmışolan oral pH düşüşünü sağladığı için, VSB pahaları yeme-içme üzere oral aktivitelerden sonra besbelli biçimde düşmektedir.
d-Tükürük/plakta oksijen tüketimi: Oksijen harcanmasının Ağız kokusu formasyonunda kompleks Lakin Kıymetli bir rol oynadığı bildirilmiştir. Yapılan çalışmalarda, Down sendromlu bireylerde VSB düzeyinin, tükürük akışhızı ve pH’nın daha düşük olduğu, buna bağlı olarak da ağız kokusunun daha az yoğunlukta olduğu bulunmuştur
Periodontal dokuların durumu ve hastalıklar:
Birçok periodontal patojen bakterinin VSB üretebildiği, hatta olağan flora üyelerinin bile VSB ürettikleri gösterilmiştir. Periodontal hastalık esnasında, periodontal cepteki bakteri kolonizasyonunun daha da arttığı ve VSB oluşmasında Değerli bir misyona sahip olduğu tespit edilmiştir. Artmış VSB düzeyi ile kanama indeksi ortasında olumlu korelasyon bulunmuş Porphyromonas gingivalis’in büyümesi için hemoglobin gerektiği, kan ayrışma eserlerinin de VSB kaynağı olan sülfür içeren peptidler ve aminoasitleri ortaya çıkardığı vurgulanmıştır.Bazı çalışmalarTannerella forsythia, P. gingivalis ve Prevotella intermedia gibi periodontal patojenik bakterilerin VSB üretimini etkilediğini göstermiştir. Periodontal olarak sağlıklı yahut dişsiz bireylerde lisan yüzeyindeki, tonsillerdeki ve tükürükteki proteinlerin, sülfür içeren organik bileşiklerin yıkıma uğratılmasıyla ağız kokusu oluşabilmektedir. Sağlıklı bir oral duruma sahip pek Fazla şahısta; postnasal akıntıdan kaynaklanan, sülfür ve proteinden Güçlü sekresyonların dışarı verilen havaya aktarılmasıyla ağız kokusu meydana gelebilmektedir.
Ağız kokusu ile ilişkili mikroflora:
Ağız içinden, ağız kokusuna Sebep olan300’den Çok bakteri çeşidi izole edilmiştir.Fusobacterium Veillonella, T. denticola, P. gingivalis Bacteroides ve Peptostreptococcus gibi bakteriler aracılığıyla anaerobik şartlar altında putrefaksiyon meydana gelmektedir. Çalışmalar, koku üretiminin Derhal derhal tamamının gram negatif bakteriyel metabolizma sonucu oluştuğunu ve gram müspet bakterilerin Fazla az katkısının olduğunu bakterilerin Fazla az katkısının olduğunu göstermiştir. Fusobacterium nucleatum, gingivitis ve periodontitisde Değerli olan bir mikroorganizmadır ve yüksek düzeyde VSB üretmektedir. Bakteriler için Gerekli besinler; oral sıvılar, dokular ve yiyecek debrisinden sağlanmaktadır. Sülfürlü bir aminoasit olan Metionin, metilmerkaptan ve sistein’e indirgenmektedir. Sistein, sülfidraz-pozitif mikroorganizmaların varlığında sistin ve daha Çok oranda da hidrojen sülfit’e yıkılmaktadır. Bu aktivite; pH 7.2 iken desteklenmekte, pH 6.5 iken baskılanmaktadır.İn -vitro olarak izole edilenKlebsiella ve Enterobacter’in; dental protezlerde, VSB ve kadaverin üretimiyle ortaya çıkan Üzücü kokuya benzeri bir koku yaydığı belirtilmiştir. Periodontal infeksiyona sahip hastalarda, ağız havasındaki VSB ve metilmerkaptan/ hidrojen sülfit oranının Denetim kümesindeki bireylerden 8 kat daha Çok olduğu bildirilmiştir. Ağız kokusuna Sebep olan bakteriler doğal olarak ağızda kolonize olurlar. Meskende beslenen hayvanlardan insanlara bu bakterilerin geçişihtimali İlgi çeken bir husustur. Ağız kokusu ve meskende beslenen hayvanlarla dental hastaların sistemli teması ortasındaki mümkün korelasyonu saptamayı amaçlayan bir çalışmada, çocuklukta yahut su anda sahip olunan hayvanların (köpekler, kediler) ağız kokusuna Sebep olan bakterileri bulaştırabildiği saptanmıştır.
2-Ağız Dışı Kaynaklı Ağız Kokusu:
Koku verici unsurlar gövde içinden kaynaklanır ve sirkülasyon sistemi aracılığıyla akciğerlere aktarılır. Şayet yeteri derecede uçucu ise dışarı verilen hava ile Menfaat ve nefeste Üzücü bir koku oluşur. Ağız dışı kaynaklı ağız kokusuna neden olan sistemik rahatsızlıklar ve durumlar; nazal, sinüs bronşve akciğer kaynaklı enfeksiyonlar (çürümüşet kokusu), mide-bağırsak hastalıkları, diabetes mellitus karaciğer yetmezliği, böbrek yetmezliği (balıksı koku), metabolizma bozuklukları (trimetilaminuri üremi), sarımsak, soğan ve alkol üzere besinlerin tüketilmesi ve sigara kullanımını kapsamaktadır. Açlık ve yanlışdiyet, bedendeki yağve proteinin çözünmesini başlatabilir ve ortaya çıkan Yan eserler ağızda Kötü koku oluşumuna neden olabilir. Ağız dışı kaynaklı ağız kokusu olgularının makul bir kısmı ‘kan kökenli ağız kokusu’ kategorisine girmektedir. Alifatik tersiyer amin; trimetilamin trimetilaminuri (fish-odour syndrome) olarak bilinen metabolik bir bozukluğu olan hastalarda çok bulunan volatil bir bileşiktir.Helicobacter pylori, gastrik kanser için bir risk faktörü olarak düşünülen kavisli bir mikroaerofil gram-negatif bakteridir. Yapılan çalışmada, H. pylori ile lisanda yanma hiperplazi ve ağız kokusu ortasında bir ilişki olduğu belirtilmiş, oral-oral geçişin unutulmaması gerektiği vurgulanmıştır.
Ovulasyon, menstrüasyon, hamilelik ve menopoz mühletince meydana gelen hormonal değişikliklerin ağız kokusu meydana getirdiği bildirilmiştir. Ağız havasındaki VSB’nin bayanlarda mid-proliferatif ve mid-luteal fazlar müddetince olduğu kadar, menstrüasyonun orta döngüsü ve etrafında de yükseldiği bulunmuştur.
Ağız Kokusu Sınıflaması:
1) Gerçek ağız kokusu
a) Fizyolojik ağız kokusu
b) Patolojik ağız kokusu (Tip-1, Tip-2, Tip-3 patolojik ağız kokusu)
2) Yalancı ağız kokusu
3) Halitofobi
1) Gerçek Ağız Kokusu
Açıkça ayrım edilebilen Şiddetli ağız kokusu durumudur.
a) Fizyolojik Ağız Kokusu
Ağız içindeki bakterilerden kaynaklanan Şiddetli ağız kokusudur. lisan sırtında üreyen bakterilerin oluşturduğu VSB ve sindirim kanalında biriken gazlar, sabah saatlerinde ortaya çıkan ağız kokusunun nedenidir. Ağız kokusuna neden olabilecek rastgele bir sistemik hastalık Laf konusu değildir Beslenme sonrasında kana geçen uçucu aromatik bileşikler, ekspirasyon havasıyla dışarı atılmakta
ve fizyolojik ağız kokusuna Sebep olmaktadır. Yapılan ölçümler fizyolojik hudutlar ortasındadır.
b) Patolojik Ağız Kokusu
Ağız içi ve ağız dışı kaynaklı sebeplerden kaynaklanmaktadır Patolojik ağız kokusu, 3 kümeye ayrılmaktadır.
Tip-1 patolojik ağız kokusu: Ağız kokusu, hasta tarafından tespit edilmektedir ve çoklukla koku kabullenilmiştir. Ağız kokusundan farklı birşikâyet ile dişhekimine Müracaat Laf bahsidir dişhekiminin uyarısı ile tedavi başlamaktadır
Tip-2 patolojik ağız kokusu: Koku, hastanın yakınları tarafından tespit edilmektedir
Tip-3 patolojik ağız kokusu: Hasta yahut yakınlarının ağız kokusu kuşkusu mevcuttur. Vakit zaman, belirli belgisiz yakınmalar olmaktadır.
2) Yalancı Ağız Kokusu
Hastanın ağız kokusu şikâyeti olmasına karşın, gerçek bir koku yoktur ve diğerleri tarafından ayrım edilmemektedir.
3) Halitofobi
Ağız kokusu sorununa sahip hastaların tedavi sonrası, hala Kötü ağız kokusunun bulunduğuna inanması sonucunda ortaya çıkmaktadır. Hastaların bir kısmında koku değil koku korkusu vardır.
Ağız Kokusu Tespit Yöntemleri
Ağız kokusunu tespit yolları çeşitlidir:
1) Hasta yakınmaları
2) Es ve Dost Geri bildirimi
3) Kasık testi
4) Evde uygulanan mikrobiyal testler
5) Mikrobiyal ve fungal testler
6) Tükürük inkübasyon testi
7) Yapay burun
8)Organoleptik Yol (koklama testi
9) Volatil sülfür bileşiklerinin ölçümü [Gaz kromatografisi Sülfit monitörleri (Halimetre cihazı)]
10) BANA(N-benzoyl-DL-arginine-naphthylamide) test
11)Ninhidrin metodu
12) Koku otörleri
Ağız kokusuna neden olan Tüm elementlerin ölçülebildiği bir ekipman yoktur.
Hasta Yakınmaları
Ağız kokusunun kabul edilmesi sıklıkla, Kötü ağız kokusuna sahip olduğuna inanan yahut bir oburu tarafından o denli olduğu söylenilen kişinin yakınmaları ile baslar. Ama şaşırtan halde; kliniklere başvuran, Üzücü ağız kokusundan şikayet eden bireylerin %40-60’ında ağız kokusu tespit edilmemektedir. Bundan ötürü; hastanın ağız kokusu yakınması, ağız kokusunu belgelendirmek için kullanılabilen en az sağlam ölçümdür
Kasık Testi
Lisanın arka sırtının kazınması; küçük, Biricik kullanımlık bir kasık kullanılarak yapılmakta ve bu kazıma gerecinin kokusu 5 saniye sonra bedellendirilmektedir Nazal koku ile oral koku, bireyden ağzını kapatıp burnundan Nefes vermesi istenerek ayırt edilmektedir
Tükürük İnkübasyon Testi
Tükürük inkübasyonu, Kötü kokuyu skorlamak için kullanılabilen dolaylı bir yoldur. Kolaylığı sebebiyle longitudinal çalışmalarda, direkt organoleptik ölçümlere alternatif olarak faydalı olmaktadır.
Yapay (elektronik) Burun
Tanımlanamamışgaz halindeki kimyasalları süratli bir halde sınıflandırmak için geliştirilmişel üretimi bir aygıttır. Bu aygıt, koklayabilen ve farklı kokular için eşsiz profiller üretebilen sensor teknolojisinden köken almaktadır.Daha evvelki bilgiler; bu aygıtın, kokuları saptamak için diagnostik bir araç olarak kullanılabileceğini belirtmektedir. Bu teknolojinin; ucuz, küçük ve pratik olarak rastgele bir koku tespit usulüne adapte edilebilir olması beklenmektedir. şayet elektronik burun, ölçülebilir ve çoğaltılabilir bir yol dahilinde kokusu alanında ihtilal yaratacak bir kıymetlendirme teknolojisi olacaktır.
Organoleptik Metot
Objektiflikten mahrum olmasına Karşın organoleptik skor, ağız kokusu değerlendirmesinde altın standarttır Organoleptik skorlamanın, çevreselşartlardan (ölçümü yapan kişi, sıcaklık, zaman) etkilenme üzere sınırlamalar nedeniyle az emniyetli olduğu düşünülmektedir ve epidemiyolojik incelemelerde nadiren kullanılmaktadır. Bireyin organoleptik skorunu değerlendirmeden evvel; kahve,
çay, meyve suyu içmek, sigara kullanmak ve kokulu kozmetikler kullanmaktan kaçınılması gerekmektedir. Ancak organoleptik skorlama ile ilgili asıl sorun, inceleyici ve incelenen birey için
rahatsız edici bir prosedür olmasıdır.
Volatil Sülfür Bilesiklerinin Ölçümü:
a) Gaz kromatografisi
Kişisel gazların ayırt edilmesini ve ağız içindeki sülfürün tespit edilmesini sağlayan fotometrik detektör yardımıyla uygulanmaktadır. Gerekli ekipmanın uzman işçi tarafından kullanılabilmekte ve sonuçların tahlil edilmesi Vakit almaktadır. Sonuç olarak; gaz kromatografisi, dişkliniklerinde ve ağız kokusu incelemelerinde kullanılamamaktadır.
b) Sülfit monitörleri
Taşınabilir sülfitmetre (Halimeter®, Interscan Corp., Chatsworth, US&Canada), nihayet birkaç yıldır ağız kokusunun tespit edilmesinde yaygın şekilde kullanılmaktadır.10 Elektrokimyasal, voltmetrik bir algılayıcıdır; sülfit ve merkaptan gazlarıyla karşılaşğında bir sinyal vermekte ve hidrojen sülfit konsantrasyonunu ölçmektedir. Uygulama için uzman işçi gerekmemektedir. Parfüm, saç spreyi, deodorant diğer koku verici eserlere karşı hassas olması ve periyodik olarak kalibrasyonun yenilenme muhtaçlığı, aygıtın dezavantajlarıdır.
BANA Test
Volatil sülfür bileşiği monitörlerinin organoleptik skor tarafından ölçülen kokuların %18- 67’sini tespit etmesi, şaşırtan bir rasat değildir. Zira burun, kokuları; volatil yağlı asitler (butyrate propionate, vb.), diaminler (cadaverine putrescine) ve bakteriyel metabolizmanın öbür Üzücü kokulu eserleri nedeniyle, tespit etmektedir Ekseriyetle bu bileşikler, yalnızca laboratuar kökenli deneyler vasıtasıyla ölçülebilir; bu sebeple hasta koltuğunda saptanmaları Muhtemel değildir. Yapılan çalışmalarda, BANA testin; bütün ağızdan, lisandan ve tükürükten elde edilen organoleptik skorlarla ve cadaverine düzeyleri ile manalı derecede korelasyon gösterdiği, Ancak volatil sülfür bileşikleri ile korelasyon göstermediği bulunmuştur Volatil sülfür bileşikleri ölçümü ile Bir arada bu testlerden birinin kullanımı, organoleptik skorlara en yakın sonucu sağlayacaktır.
Ninhidrin Metodu
Ninhydrin kolorimetrik tepkisi, klasik bir amin tahlil edici vasıtasıyla aminoasitler ve düşük moleküler yüklü aminlerin incelenmesi için kullanılabilen kolay, süratli ve ucuz bir metottur.
Tükürük aminlerini tespit etmede kullanılan ninhidrin metodu, ağız kokusu teşhisinde alternatif yahut ek bir Formül olabilir; ayrıyeten tedavi aktifliğini kıymetlendirmek için de kullanılabilir .
Ağız kokusu; gram-negatif bakterilerin, baslıca güç kaynağı olan protein aminoasitleri üzerindeki aşırı aktivitesinin bir sonucudur. Bundan ötürü, volatil sülfür bileşikleri (VSB) ve düşük moleküler ağırlıklı aminlerin konsantrasyonları ortasında istatistiksel korelasyon olduğu düşünülmektedir.
AĞIZ KOKUSU TEDAVİSİ:
Ağız kokusunun tedavisi için standart ve kabul edilmişprotokoller yoktur. Bununla bir arada, mümkün protokoller; standart dental ve periodontal tedaviyi kapsayan Temel elementleri içermektedir ve ağız kokusu tedavisine odaklanmıştır. Şayet hasta yanıt vermezse, teşhis etabı tekrar başlatılmalıdır.
Bir alet kullanılarak VSB’nin objektif ölçümü teşhisin Temel bir kesimidir. Ağız kokusu için tedavi algoritması, bir adım adım sorunu çözme prosedürüdür ve olgunun durumuna nazaran yapılmalıdır. var kokuyu Çeşitli eserler ile bir mühlet maskelemek mümkündür.
Esas tedavi, şu üç baslık etrafında toplanmalıdır:
1- lisan sırtında bakteriyel kolonizasyonu ortadan kaldırmak
2-Mevcut VSB’ni bloke etmek,
3-Hastayı eğitmek.
Ağız kokusu bulunan hastaların tedavisi, üstte belirtilen sınıflamaya nazaran yapılmalıdır
Fizyolojik Ağız Kokusu Tedavisi
Birinci yapılması gereken, Kötü kokunun kaynağının saptanmasıdır. Bunu takiben; diyet düzenlemesi yapılmalı, oral hijyen eğitimi verilmeli ve lisan paklığı vurgulanmalıdır. Hastalara lisanın arka kısmının en az ulaşılabilir Lakin çoklukla en Üzücü kokan Meydan olduğu hatırlatılmalıdır. lisan paklığı için Özel olarak üretilmişdil fırçaları yahut lisan tarakları mevcuttur. Misli bir dişfırçası da bu süreç için kâfi ve ekonomik olabilir. Dişler ve lisan temizlendikten sonra ağız havasındaki hidrojen sülfit ve metil merkaptan konsantrasyonunun %25-75 oranında azaldığı bildirilmiştir. Lisanın fırçalanması sırasında ortaya çıkan en Aka sorun bulantı ve kusma refleksidir. Bu durumu önlemek yahut hafifletmek için; fırçalama süreci ayna karsısında yapılmamalı vagal tolerans gelişmesi için kısa, Ufak fırçalamalar yapılmalı ve lisan, soluk Eda sırasında, kısa aralıklarla fırçalanmalıdır. Uygun oral hijyenin devam ettirilmesinden sonra hastalar hala ağız kokusundan yakınıyorsa tesirli bir gargara ile çalkalama tavsiye edilebilir. Gargaralar oral ağız kokusundan yakınan hastalarda yaygın bir hijyen aracı haline gelmiştir. Gargaraların içindeki antimikrobiyal casuslar, süreksiz olarak oral kavitedeki mikroorganizmaların sayısını azaltmaktadır. Ticari eserlerin birçok, ağız kokusunu tesirli biçimde ortadan kaldırdığını argüman etmektedir. Bununla bir arada, alkol bazlı kuvvetli biçimde tatlandırılmış solüsyonların kullanımı, yalnızca ağız kokusunu maskelemektedir. Bu yüzden Daima bir tedaviden çok sıklıkla süreksiz bir rahatlama sağlama rolünü üstlenirler. Bu ağız yıkama eserleri aslında, yüksek alkol içeriğinden kaynaklanan kurutma tesiri yüzünden ağız kokusunu hızlandırabilmektedir
Hastalara, ağız kokusunu elimine etmek için tedavi planının bir kesimi olarak sunulan alkol içeren rastgele bir gargarayı kullanmayı durdurmaları konusunda bilgi verilmelidir. VSB, metallere karsı Güçlü afiniteye sahiptir ve metaller ile birleşerek volatil olmayan metal sülfürleri
oluşturmaktadır.Yeni oluşan bu bileşikler artık, koku sebebi değildir. Bu sebeple metal bileşikler içeren gargaralar, ağız kokusu tedavisinde kullanılabilir. Çinko içeren gargaraların, daha Çok VSB bağladığı bildirilmiştir. Esansiyel yağiçeren gargaraların; ulaşılması güç olan Uzaklık Çehre bölgelerinde, bakterileri tesirli formda öldürdüğü gösterilmiştir. Klorheksidinli gargaranın aktifliği onaylanmış olmasına Karşın pek Fazla hasta, tat duyularındaki değişiklikler, yanma hissi ve dişlerin renklenmesi nedeniyle klorheksidinin uzun Devre kullanımına uymamaktadır. Hidrojen peroksitli gargaralar, tükürük tiollerinin konsantrasyonunu azaltmaktadır. Bu casusların, akut nekrotizan ülseratif gingivitise bağlı ağız kokusu idaresinde yararlı olabileceği belirtilmiştir.İki-fazlı yağ-su gargaraları, çinkokloritli gargaralar ve setilpiridinium kloritli gargaralar üzere Türlü eserler etkilişekilde birkaç saat mühletle ağız kokusunu azaltabilmektedir. Bununla birlikte, uzun Devre tesirlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Trikloxan/kopolimer/sodyum florid formülündeki kopolimerin; antibakteriyel casus trikloxanın oral yüzeylere dağılımını ve tutunumunu arttırdığı gösterilmiştir. Plak biofilmindeki trikloxan konsantrasyonunun dişlerin fırçalanmasından 12 saat sonra bakterilerin üremesini engellemek için kâfi olduğu, bundan Dolayı da Kötü nefesin Geri dönüsünün geciktiği bildirilmiştir. Bir Öbür çalışmada trikloxan içeren dişmacunu kullanımının; sabah saatlerinde, gün içerisinde ve gece mühletince ortaya çıkan ağız kokusunun giderilmesinde tesirli olduğu ve bu tesirin lisan temizliğiyle arttırıldığı bulunmuştur. lisan sırtında bakteriyel kolonizasyonu ortadan kaldırmak için sakız çiğnemenin de tesirli olduğu tespit edilmiştir. Sakız çiğnemek, salyanın debisini ve serözitesini artırarak lisan sırtında temizleyici tesir meydana getirmektedir. BirikmişVSB’ni uzaklaştırmakta ve bakteri kolonizasyonunu kısmen engellemektedir. Sodyum bikarbonatlı sakızlar volatil sülfür bileşiklerini non-volatil bileşikler haline dönüştürür. Böylelikle koku gidericidir. Sekersiz sakızlar, ağız kokusundan Mesul bir bileşik olan metil merkaptanı arttırmaktadır. Nane ve naneli sakızlar, bu türlü bir tesire sahip değildir. S. salivarius K 12 üreten bakteriosin ile ağız kokusuna neden olan bakterilerin yer değişiminin ağız kokusunun uzun Devre azaltılmasında alternatif bir tedavi sağlayabileceği bildirilmiştir
Patolojik Ağız Kokusu Tedavisi
Ağız içi sebeplere bağlı olarak ortaya çıkan patolojik ağız kokusu Laf konusu olduğunda, öncelikle oral hijyen eğitimi verilmeli, periodontal hastalıklar tedavi edilmeli, çürükler restore edilmeli ahengi bozulmuşrestorasyonlar ve protezler elimine edilmelidir. Sabit ve/veya hareketli protezler üzere komplike faktörlere sahip hastalar yahut yaslı hastalar için oral irrigasyon ve sonik yahut ultrasonik dişfırçasını içeren daha gelişmişhijyen metotları kullanılmalıdır. Günlük dişipi kullanan bireylerin, kullanmayanlardan Değerli derecede daha az koku düzeyine sahip olduğu bulunmuştur. Bu nedenle dişipi; her kullanımdan sonra hastanın koklaması sağlandığında âlâ bir motivasyon aracıdır. Ağız dışı sebeplere (sistemik hastalıklara) bağlı olarak ortaya çıkan patolojik ağız kokusu Laf konusu olduğunda ise hasta uzman bir doktora yönlendirilmelidir.
Yalancı Ağız Kokusu Tedavisi
Hastadan, yönlendirici sorular içeren anket formunu doldurması istenir ve yanıtların ışığı altında gerçek teşhis konularak hasta motive edilir. Buna ilaveten oral hijyen eğitimi verilmelidir.
Halitofobi Tedavisi
Halitofobi teşhisi konulan hastalar, psikiyatriste yönlendirilmelidir.
Sonuç
Ağız kokusu, yaşayrımı yapmaksızın toplumun Aka çoğunluğunu etkileyen külfetli bir durumdur. Bu sorun ile başvuran hastalar, dişhekiminden yanlışsız bir teşhis ve tesirli bir tedavi beklemektedirler. Hasebiyle klinisyen, ağız kokusundan yakınan hastalarla karşılaştığında atılması gereken adımları bilmeli ve ağız kokusu bulgusuna sahip sistemik hastalıklar konusunda bilgi sahibi olmalıdır. Ağız kokusundan yakınan bireylerde öncelikli basamaklar yerine getirilmeli, hastanınşikayetinin devamı halinde teşhis basamağı yine başlatılmalıdır. bütün teşebbüslerden sonra ağız kokusu sorunu çözülemeyen hastalar, ilgili tabibe yönlendirilmelidirler.

Saygılarımla
Dr. Suhan SUNGUR

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir